• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Nhóm lĩnh vực

Có 625 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
3 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
4 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
5 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
6 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất, bị hư hỏng) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
9 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
10 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
11 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa cơ sở Cấp huyện
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
13 Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
14 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
15 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
16 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
17 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
18 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án. Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
19 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra) Tài chính Ngân sách Cấp huyện
20 Quyết toán dự án hoàn thành (Dự án, tiểu dự án hoàn thành; hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối lượng thi công xây lắp) sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện quyết định đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
21 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
22 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
23 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
24 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
25 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
26 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Xây dựng Cấp huyện
27 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng Cấp huyện
28 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình Xây dựng Cấp huyện
29 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
30 Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Cấp huyện
31 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Xây dựng Cấp huyện
32 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
33 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
34 Đăng ký khai sinh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp huyện
35 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường Xây dựng Cấp huyện
36 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam Hành chính tư pháp Cấp huyện
37 Cấp giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
39 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
40 Gia hạn giấy phép đào đường đô thị Xây dựng Cấp huyện
41 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
42 Đăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
43 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
44 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
45 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
46 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
47 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
48 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc Hành chính tư pháp Cấp huyện
49 Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
50 Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
51 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
52 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
53 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
54 3186 TP Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp huyện
55 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam hoặc từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
56 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư pháp Cấp huyện
57 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
58 Cấp phép khai thác tỉa thưa rừng thông Lâm nghiệp Cấp huyện
59 Cấp bù thủy lợi phí Thủy lợi Cấp huyện
60 Thẩm tra, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
61 Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 Viễn thông Cấp huyện
62 Thẩm định, phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 Phát triển nông thôn Cấp huyện
63 Cấp phép khai thác nhựa thông Lâm nghiệp Cấp huyện
64 Cấp phép phát triển rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
65 Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ gia đình trồng rừng sản xuất Lâm nghiệp Cấp huyện
66 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Cấp huyện
67 Đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường Cấp huyện
68 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Cấp huyện
69 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
70 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển trong tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
71 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Chính sách, tiền lương Cấp huyện
72 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT. Chính sách, tiền lương Cấp huyện
73 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
74 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
75 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
76 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
77 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tôn giáo Cấp huyện
78 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
79 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo Cấp huyện
80 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
81 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tôn giáo Cấp huyện
82 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo Cấp huyện
83 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Tôn giáo Cấp huyện
84 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
85 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp huyện
86 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
87 Thủ tục công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá” và tương đương Văn hóa cơ sở Cấp huyện
88 Thủ tục công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở Cấp huyện
89 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
90 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Xây dựng Cấp huyện
91 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
92 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
93 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
94 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua thường xuyên. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
95 Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
96 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
97 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
98 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
99 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
100 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
101 Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
102 Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
103 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
104 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
105 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. đất đai Cấp huyện
106 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (TH chuyển TNMT) đất đai Cấp huyện
107 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý đất đai Cấp huyện
108 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
109 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất. đất đai Cấp huyện
110 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất đất đai Cấp huyện
111 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đất đai Cấp huyện
112 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận đất đai Cấp huyện
113 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đất đai Cấp huyện
114 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định đất đai Cấp huyện
115 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
116 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất. đất đai Cấp huyện
117 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đất đai Cấp huyện
118 Tách thửa hoặc hợp thửa đất đất đai Cấp huyện
119 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng THCNBĐTGCN đã cấp đất đai Cấp huyện
120 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đất đai Cấp huyện
121 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
122 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. đất đai Cấp huyện
123 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. (Trường hợp chứng nhận biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp) đất đai Cấp huyện
124 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
125 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. đất đai Cấp huyện
126 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế đất đai Cấp huyện
127 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu đất đai Cấp huyện
128 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện đất đai Cấp huyện
129 Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
130 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
131 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể, cá nhân. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
132 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
133 Đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện
134 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện Môi trường Cấp huyện
135 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
136 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
137 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh Cấp huyện
138 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh Cấp huyện
139 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh Cấp huyện
140 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đấu thầu Cấp huyện
141 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
142 Cấp mới, gia hạn Giấy phép dạy thêm HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
143 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
144 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
145 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
146 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp huyện
147 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp huyện
148 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp huyện
149 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp huyện
150 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
151 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp huyện
152 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
153 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
154 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp huyện
155 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
156 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp huyện
157 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp huyện
158 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp huyện
159 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp huyện
160 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp huyện
161 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp huyện
162 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp huyện
163 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
164 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp huyện
165 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
166 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp huyện
167 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
168 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
169 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
170 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Cấp huyện
171 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
172 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
173 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
174 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
175 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
176 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
177 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai dầu khí hóa lỏng Cấp huyện
178 Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai dầu khí hóa lỏng Cấp huyện
179 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ an toàn thực phẩm Cấp huyện
180 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ an toàn thực phẩm Cấp huyện
181 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện an toàn thực phẩm Cấp huyện
182 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và phát triển DN Cấp huyện
183 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thành lập và phát triển HTX Cấp huyện
184 Quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Tài chính Ngân sách Cấp huyện
185 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đất đai Cấp huyện
186 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
187 Xoá đăng ký thế chấp. Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
188 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
189 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Hội, tổ chức phi chính phủ Cấp huyện
190 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
191 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế An toàn vệ sinh thực phẩm Cấp huyện
192 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
193 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
194 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
195 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
196 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
197 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm Cấp huyện
198 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận). đất đai Cấp huyện
199 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
200 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
201 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
202 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
203 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
204 Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý. Đường bộ Cấp huyện
205 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
206 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
207 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy nội địa Cấp huyện
208 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp huyện
209 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa Cấp huyện
210 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy nội địa Cấp huyện
211 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy nội địa Cấp huyện
212 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người. Đường thủy nội địa Cấp huyện
213 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp. Đường thủy nội địa Cấp huyện
214 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Cấp huyện
215 Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc. HT văn bằng chứng chỉ Cấp huyện
216 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
217 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
218 Chuyển trường từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
219 Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ huyện khác trong tỉnh chuyển đến. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
220 Tuyển sinh vào lớp 6 Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
221 Thủ tục xin học lại đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
222 Chuyển trường đi tỉnh khác với học sinh THCS và Tiểu học. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
223 Tiếp nhận học sinh THCS và Tiểu học từ tỉnh khác chuyển đến. Quy chế thi, tuyển sinh Cấp huyện
224 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
225 Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
226 Chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
227 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
228 Cấp phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
229 Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
230 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
231 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
232 Thành lập trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
233 Sáp nhập trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
234 Chia, tách trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
235 Đình chỉ hoạt động đối trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
236 Giải thể hoạt động đối với trường tiểu học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
237 Cho phép hoạt động trường tiểu học công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
238 Thành lập trường trung học cơ sở công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
239 Sáp nhập trường trung học cơ sở học công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
240 Chia, tách trường trung học cơ sở học công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
241 Đình chỉ hoạt động đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
242 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường trung học cơ sở công lập, tư thục GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
243 Giải thể trường trung học cơ sở công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
244 Cho phép hoạt động trường trung học cơ sở công lập, tư thục. GDĐT thuộc hệ thống GDQD Cấp huyện
245 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Nông nghiệp Cấp huyện
246 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Nông nghiệp Cấp huyện
247 Phê duyệt dự án vùng sản xuất giống lúa Nông nghiệp Cấp huyện
248 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Nông nghiệp Cấp huyện
249 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Nông nghiệp Cấp huyện
250 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Đầu tư trong nước Cấp huyện
251 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Đầu tư trong nước Cấp huyện
252 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất Đầu tư trong nước Cấp huyện
253 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Viễn thông và Internet Cấp huyện
254 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
255 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet Cấp huyện
256 Thủ tục công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương Văn hóa cơ sở Cấp huyện
257 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách). Văn hóa cơ sở Cấp huyện
258 Phê duyệt Hương ước, quy ước của thôn, xóm, cụm dân cư Văn hóa cơ sở Cấp huyện
259 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
260 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành Cấp huyện
261 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp huyện
262 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp huyện
263 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp huyện
264 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp huyện
265 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp huyện
266 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp huyện
267 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp huyện
268 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp huyện
269 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
270 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp huyện
271 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp huyện
272 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Cấp huyện
273 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội Cấp huyện
274 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp huyện
275 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Cấp huyện
276 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
277 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
278 Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp huyện
279 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
280 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tạitrung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
281 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
282 Áp dụng biện pháp cai nghiệnma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
283 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
284 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng TH cấp mới GCN đất đai Cấp huyện
285 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đất đai Cấp huyện
286 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
287 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
288 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
289 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
290 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
291 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
292 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
293 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
294 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
295 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
296 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
297 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
298 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
299 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
300 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
301 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
302 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
303 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
304 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
305 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
306 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
307 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
308 Tách thửa hoặc hợp thửa đất tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
309 Tách thửa hoặc hợp thửa đất tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
310 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Trường hợp chứng nhận biến động trên GCN đã cấp tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
311 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Trường hợp chứng nhận biến động trên GCN đã cấp tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
312 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Trường hợp cấp mới GCN tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
313 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Trường hợp cấp mới GCN tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
314 Bánhoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
315 Bánhoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
316 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
317 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH chứng nhận BĐ trên CGN đã cấp tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
318 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH chứng nhận BĐ trên CGN đã cấp tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
319 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH cấp mới CGN tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
320 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH cấp mới CGN tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
321 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... THCNBĐ trên GCN đã cấp tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
322 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... THCNBĐ trên GCN đã cấp tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
323 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... TH cấp mới GCN tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
324 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... TH cấp mới GCN tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
325 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc ... tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
326 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc ... tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
327 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
328 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
329 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
330 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
331 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
332 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
333 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
334 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện tiếp nhận tại huyện đất đai Cấp huyện
335 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tiếp nhận tại xã đất đai Cấp huyện
336 Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Thuế trước bạ Cấp huyện
337 Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam Thuế trước bạ Cấp huyện
338 Khai Lệ phí trước bạ nhà đất Thuế trước bạ Cấp huyện
339 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Thuế trước bạ Cấp huyện
340 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp huyện
341 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Bảo trợ xã hội Cấp huyện
342 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý CMND Cấp huyện
343 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý CMND Cấp huyện
344 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý CMND Cấp huyện
345 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Cấp, quản lý CMND Cấp huyện
346 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Cấp, quản lý CMND Cấp huyện
347 Sửa sai Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý CMND Cấp huyện
348 3186 TP Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
349 3186 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã TP có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp huyện
350 3186 TP Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
351 3186 TP Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
352 3186 TP Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
353 3186 TP Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
354 3186 TP Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
355 3186 TP Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
356 3186 TP Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
357 3186 TP Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
358 3186 TP Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
359 3186 TP Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Hành chính tư pháp Cấp huyện
360 3186 TP Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
361 3186 TP Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư pháp Cấp huyện
362 3186 TP Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử;thay đổi hộ tịch) Hành chính tư pháp Cấp huyện
363 3186 TP Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
364 3186 TP Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
365 3186 TP Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp Cấp huyện
366 3186 TP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp huyện
367 3186 TP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
368 3186 TP Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
369 3186 TP Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư pháp Cấp huyện
370 3186 TP Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp huyện
371 3186 TP Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp huyện
372 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (TH chuyển VPDK) đất đai Cấp huyện
373 Đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
374 Đăng ký kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
375 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
376 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hành chính tư pháp Cấp xã
377 Xác nhận giấy uỷ quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH Bảo hiểm xã hội Cấp xã
378 Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc chế độ hưu trí hàng tháng bị chết. Bảo hiểm xã hội Cấp xã
379 Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo hiểm xã hội bị chết. Bảo hiểm xã hội Cấp xã
380 Xác nhận đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng. Bảo hiểm xã hội Cấp xã
381 Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần Bảo hiểm xã hội Cấp xã
382 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Hành chính tư pháp Cấp xã
383 Xác nhận giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH Bảo hiểm xã hội Cấp xã
384 Đăng ký việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự Quân sự Cấp xã
385 Cấp giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự phạm vi ngoài huyện Quân sự Cấp xã
386 Đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự Quân sự Cấp xã
387 Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị trong phạm vi các xã thuộc huyện Quân sự Cấp xã
388 Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị từ huyện này sang huyện khác Quân sự Cấp xã
389 Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết Quân sự Cấp xã
390 Khai báo tạm vắng Công an Cấp xã
391 Đăng ký tạm trú Công an Cấp xã
392 Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Công an Cấp xã
393 Tiếp nhận thông báo lưu trú Công an Cấp xã
394 Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người chưa đủ 14 tuổi); bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
395 Đăng ký thường trú Công an Cấp xã
396 Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu Công an Cấp xã
397 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú Công an Cấp xã
398 Xóa đăng ký thường trú Công an Cấp xã
399 Tách sổ hộ khẩu Công an Cấp xã
400 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an Cấp xã
401 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an Cấp xã
402 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an Cấp xã
403 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại CMND Công an Cấp xã
404 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng Cấp xã
405 Gia hạn giấy phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân xã cấp Xây dựng Cấp xã
406 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo Cấp xã
407 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng Cấp xã
408 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo Cấp xã
409 Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí Giáo dục và Đào tạo Cấp xã
410 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xây dựng Cấp xã
411 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao UBND cấp xã làm Chủ đầu tư Tài chính Cấp xã
412 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
413 Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho người đi nước ngoài Tài chính Cấp xã
414 Xác nhận Đơn đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Tài chính Cấp xã
415 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
416 Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác Tài chính Cấp xã
417 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội Cấp xã
418 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
419 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp xã
420 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lưu thông hàng hóa trong nước Cấp xã
421 Đăng ký khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
422 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
423 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp Cấp xã
424 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
425 Đăng ký khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
426 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
427 Đăng ký giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
428 Đăng ký việc chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
429 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
430 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp Cấp xã
431 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp Cấp xã
432 Đăng ký lại khai sinh Hành chính tư pháp Cấp xã
433 Đăng ký lại kết hôn Hành chính tư pháp Cấp xã
434 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
435 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
436 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Giao thông vận tải Cấp xã
437 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
438 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Giao thông vận tải Cấp xã
439 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Giao thông vận tải Cấp xã
440 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Giao thông vận tải Cấp xã
441 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
442 Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Giao thông vận tải Cấp xã
443 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hành chính tư pháp Cấp xã
444 Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hành chính tư pháp Cấp xã
445 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (áp dụng đối với đối tượng là: hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân). Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
446 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
447 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo Cấp xã
448 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tôn giáo Cấp xã
449 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo Cấp xã
450 Tiếp nhận đăng ký người vào tu Tôn giáo Cấp xã
451 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Tôn giáo Cấp xã
452 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Tôn giáo Cấp xã
453 Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã Đất đai Cấp xã
454 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã
455 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
456 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp xã
457 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp xã
458 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp xã
459 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
460 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
461 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
462 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
463 Áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
464 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
465 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thi đua khen thưởng Cấp xã
466 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
467 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp xã
468 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Cấp xã
469 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Cấp xã
470 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
471 Giám định vết thương còn sót Người có công Cấp xã
472 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Người có công Cấp xã
473 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Cấp xã
474 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Cấp xã
475 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Cấp xã
476 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Cấp xã
477 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Cấp xã
478 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Cấp xã
479 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Cấp xã
480 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Cấp xã
481 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Cấp xã
482 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Cấp xã
483 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Người có công Cấp xã
484 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Cấp xã
485 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
486 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp xã
487 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp xã
488 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Cấp xã
489 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Lao động tiền lương và QHLĐ Cấp xã
490 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
491 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
492 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp xã
493 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
494 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
495 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bảo trợ xã hội Cấp xã
496 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
497 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
498 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội Cấp xã
499 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
500 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
501 Áp dụng biện pháp cai nghiệnma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
502 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp xã
503 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đất đai Cấp xã
504 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Đất đai Cấp xã
505 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
506 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
507 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất. Đất đai Cấp xã
508 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
509 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
510 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai Cấp xã
511 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Đất đai Cấp xã
512 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Hành chính tư pháp Cấp xã
513 Bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
514 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
515 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư pháp Cấp xã
516 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hành chính tư pháp Cấp xã
517 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
518 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình Xây dựng Cấp xã
519 Điều chỉnh cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng Cấp xã
520 Công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá. Văn hóa Cấp xã
521 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 500 đến dưới 1.000 đầu sách) Văn hóa Cấp xã
522 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (Đối tượng ảp dụng: Hợp tác xã, tể hợp tác, hộ gia đình, cá nhàn). Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
523 Đăng ký lại khai tử Hành chính tư pháp Cấp xã
524 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
525 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Lâm nghiệp Cấp xã
526 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Lâm nghiệp Cấp xã
527 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
528 Đề nghị Chủ tịch UBND xã trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua khen thưởng Cấp xã
529 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
530 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
531 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
532 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
533 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
534 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đông thời là người sử dụng đất tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
535 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
536 Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
537 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
538 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
539 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
540 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
541 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
542 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
543 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
544 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
545 Tách thửa hoặc hợp thửa đất tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
546 Tách thửa hoặc hợp thửa đất tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
547 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Trường hợp chứng nhận biến động trên GCN đã cấp tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
548 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Trường hợp cấp mới GCN tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
549 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.. Trường hợp cấp mới GCN tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
550 Bánhoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
551 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
552 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH chứng nhận BĐ trên CGN đã cấp tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
553 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH chứng nhận BĐ trên CGN đã cấp tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
554 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH cấp mới CGN tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
555 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá.. TH cấp mới CGN tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
556 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... THCNBĐ trên GCN đã cấp tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
557 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... THCNBĐ trên GCN đã cấp tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
558 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... TH cấp mới GCN tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
559 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích ... TH cấp mới GCN tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
560 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc ... tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
561 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc ... tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
562 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
563 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
564 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
565 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu tiếp nhận tại huyện Đất đai Cấp xã
566 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện tiếp nhận tại xã Đất đai Cấp xã
567 Gia hạn tạm trú Công an Cấp xã
568 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an Cấp xã
569 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an Cấp xã
570 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
571 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT Cấp xã
572 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội Cấp xã
573 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Cấp xã
574 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
575 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Cấp xã
576 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội Cấp xã
577 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã
578 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Đất đai Cấp xã
579 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý. Đất đai Cấp xã
580 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đất đai Cấp xã
581 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất Đất đai Cấp xã
582 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
583 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp xã
584 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp xã
585 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đất đai Cấp xã
586 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Đất đai Cấp xã
587 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai Cấp xã
588 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai Cấp xã
589 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp xã
590 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai Cấp xã
591 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai Cấp xã
592 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đất đai Cấp xã
593 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp xã
594 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp xã
595 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư pháp Cấp xã
596 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
597 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh Công an Cấp xã
598 Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác Công an Cấp xã
599 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Cấp xã
600 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Cấp xã
601 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công Cấp xã
602 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Cấp xã
603 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng Cấp xã
604 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề Thi đua khen thưởng Cấp xã
605 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng Cấp xã
606 Đề nghị Chủ tịch UBND xã trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng do hư hỏng, bị mất, bị thất lạc. Thi đua khen thưởng Cấp xã
607 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
608 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bi rach nat Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
609 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
610 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Cấp xã
611 Đăng ký thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Văn hóa Cấp xã
612 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa Cấp xã
613 Công nhận Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở. Văn hóa Cấp xã
614 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
615 Đăng ký khai tử lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
616 Chứng thực di chúc Hành chính tư pháp Cấp xã
617 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư pháp Cấp xã
618 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
619 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư pháp Cấp xã
620 Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch Hành chính tư pháp Cấp xã
621 Đăng ký kết hôn lưu động Hành chính tư pháp Cấp xã
622 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hành chính tư pháp Cấp xã
623 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Hành chính tư pháp Cấp xã
624 Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình - cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp xã
625 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp xã
Top