• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

2918 hồ sơ

Đã xử lý

2598 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

821

Hồ sơ đã xử lý

770

96.5 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1019

Hồ sơ đã xử lý

949

96.1 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2298

Hồ sơ đã xử lý

2182

95.2 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3627

Hồ sơ đã xử lý

3409

97.7 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

3629

Hồ sơ đã xử lý

3365

97.6 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2918

Hồ sơ đã xử lý

2598

97.5 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Thạch Hà 635 721 563 34 94.30% 228 325 185 21
UBND Thị trấn Thạch Hà 19 35 28 6 82.35% 7 13 0 0
UBND Xã Bắc Sơn 4 55 55 0 100.00% 3 1 0 0
UBND Xã Nam Hương 3 37 38 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Ngọc Sơn 2 88 88 2 97.78% 0 0 0 0
UBND Xã Phù Việt 0 90 88 2 97.78% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Bàn 0 41 41 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Đài 13 99 101 1 99.02% 10 0 0 0
UBND Xã Thạch Điền 3 43 40 0 100.00% 5 1 0 0
UBND Xã Thạch Đỉnh 1 165 165 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Thạch Hải 0 73 73 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Hội 0 82 75 0 100.00% 7 0 0 0
UBND Xã Thạch Hương 9 29 29 0 100.00% 7 2 0 0
UBND Xã Thạch Kênh 2 82 82 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Thạch Khê 0 57 56 1 98.25% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Lạc 23 102 90 14 86.54% 11 10 0 0
UBND Xã Thạch Lâm 4 82 74 1 98.67% 9 2 0 0
UBND Xã Thạch Liên 7 37 43 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Thạch Long 1 40 37 0 100.00% 4 0 0 0
UBND Xã Thạch Lưu 1 88 85 0 100.00% 0 1 2 1
UBND Xã Thạch Ngọc 2 74 74 0 100.00% 1 1 0 0
UBND Xã Thạch Sơn 0 62 60 2 96.77% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Tân 0 128 127 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Thạch Thắng 5 9 8 0 100.00% 4 2 0 0
UBND Xã Thạch Thanh 0 31 29 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Thạch Tiến 0 17 15 1 93.75% 1 0 0 0
UBND Xã Thạch Trị 2 47 40 1 97.56% 1 7 0 0
UBND Xã Thạch Văn 3 106 107 2 98.17% 0 0 0 0
UBND Xã Thạch Vĩnh 4 125 121 0 100.00% 4 4 0 0
UBND Xã Thạch Xuân 6 57 59 1 98.33% 3 0 0 0
UBND Xã Tượng Sơn 0 158 144 14 91.14% 0 0 0 0
UBND Xã Việt Xuyên 8 58 62 0 100.00% 2 2 0 0
-- Tổng -- 757 2918 2697 82 97.05% 314 373 187 22
Top