Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

      • Đăng nhập
      • Quên mật khẩu
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn
UBND Huyện Thạch Hà : 90.6% (Đã xử lý : 1073 hồ sơ,Đúng hạn : 972 hồ sơ) UBND Thị trấn Thạch Hà : 100.0% (Đã xử lý : 53 hồ sơ,Đúng hạn : 53 hồ sơ) UBND Xã Bắc Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 121 hồ sơ,Đúng hạn : 121 hồ sơ) UBND Xã Nam Hương : 100.0% (Đã xử lý : 38 hồ sơ,Đúng hạn : 38 hồ sơ) UBND Xã Ngọc Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 94 hồ sơ,Đúng hạn : 94 hồ sơ) UBND Xã Phù Việt : 100.0% (Đã xử lý : 59 hồ sơ,Đúng hạn : 59 hồ sơ) UBND Xã Thạch Bàn : 100.0% (Đã xử lý : 118 hồ sơ,Đúng hạn : 118 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đài : 100.0% (Đã xử lý : 164 hồ sơ,Đúng hạn : 164 hồ sơ) UBND Xã Thạch Điền : 100.0% (Đã xử lý : 34 hồ sơ,Đúng hạn : 34 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đỉnh : 100.0% (Đã xử lý : 115 hồ sơ,Đúng hạn : 115 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hải : 100.0% (Đã xử lý : 64 hồ sơ,Đúng hạn : 64 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hội : 100.0% (Đã xử lý : 69 hồ sơ,Đúng hạn : 69 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hương : 100.0% (Đã xử lý : 25 hồ sơ,Đúng hạn : 25 hồ sơ) UBND Xã Thạch Kênh : 100.0% (Đã xử lý : 61 hồ sơ,Đúng hạn : 61 hồ sơ) UBND Xã Thạch Khê : 100.0% (Đã xử lý : 59 hồ sơ,Đúng hạn : 59 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lạc : 97.6% (Đã xử lý : 85 hồ sơ,Đúng hạn : 83 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lâm : 100.0% (Đã xử lý : 144 hồ sơ,Đúng hạn : 144 hồ sơ) UBND Xã Thạch Liên : 100.0% (Đã xử lý : 63 hồ sơ,Đúng hạn : 63 hồ sơ) UBND Xã Thạch Long : 100.0% (Đã xử lý : 60 hồ sơ,Đúng hạn : 60 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lưu : 100.0% (Đã xử lý : 127 hồ sơ,Đúng hạn : 127 hồ sơ) UBND Xã Thạch Ngọc : 100.0% (Đã xử lý : 74 hồ sơ,Đúng hạn : 74 hồ sơ) UBND Xã Thạch Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 31 hồ sơ,Đúng hạn : 31 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tân : 100.0% (Đã xử lý : 153 hồ sơ,Đúng hạn : 153 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thắng : 100.0% (Đã xử lý : 5 hồ sơ,Đúng hạn : 5 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thanh : 100.0% (Đã xử lý : 1 hồ sơ,Đúng hạn : 1 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tiến : 100.0% (Đã xử lý : 11 hồ sơ,Đúng hạn : 11 hồ sơ) UBND Xã Thạch Trị : 100.0% (Đã xử lý : 35 hồ sơ,Đúng hạn : 35 hồ sơ) UBND Xã Thạch Văn : 100.0% (Đã xử lý : 99 hồ sơ,Đúng hạn : 99 hồ sơ) UBND Xã Thạch Vĩnh : 100.0% (Đã xử lý : 104 hồ sơ,Đúng hạn : 104 hồ sơ) UBND Xã Thạch Xuân : 100.0% (Đã xử lý : 80 hồ sơ,Đúng hạn : 80 hồ sơ) UBND Xã Tượng Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 115 hồ sơ,Đúng hạn : 115 hồ sơ) UBND Xã Việt Xuyên : 100.0% (Đã xử lý : 22 hồ sơ,Đúng hạn : 22 hồ sơ)