Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

      • Đăng nhập
      • Quên mật khẩu
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn
UBND Huyện Thạch Hà : 90.5% (Đã xử lý : 941 hồ sơ,Đúng hạn : 852 hồ sơ) UBND Thị trấn Thạch Hà : 100.0% (Đã xử lý : 91 hồ sơ,Đúng hạn : 91 hồ sơ) UBND Xã Bắc Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 107 hồ sơ,Đúng hạn : 107 hồ sơ) UBND Xã Nam Hương : 100.0% (Đã xử lý : 34 hồ sơ,Đúng hạn : 34 hồ sơ) UBND Xã Ngọc Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 87 hồ sơ,Đúng hạn : 87 hồ sơ) UBND Xã Phù Việt : 100.0% (Đã xử lý : 125 hồ sơ,Đúng hạn : 125 hồ sơ) UBND Xã Thạch Bàn : 100.0% (Đã xử lý : 97 hồ sơ,Đúng hạn : 97 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đài : 100.0% (Đã xử lý : 181 hồ sơ,Đúng hạn : 181 hồ sơ) UBND Xã Thạch Điền : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đỉnh : 100.0% (Đã xử lý : 50 hồ sơ,Đúng hạn : 50 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hải : 100.0% (Đã xử lý : 118 hồ sơ,Đúng hạn : 118 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hội : 100.0% (Đã xử lý : 96 hồ sơ,Đúng hạn : 96 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hương : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Kênh : 100.0% (Đã xử lý : 108 hồ sơ,Đúng hạn : 108 hồ sơ) UBND Xã Thạch Khê : 100.0% (Đã xử lý : 151 hồ sơ,Đúng hạn : 151 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lạc : 100.0% (Đã xử lý : 5 hồ sơ,Đúng hạn : 5 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lâm : 100.0% (Đã xử lý : 75 hồ sơ,Đúng hạn : 75 hồ sơ) UBND Xã Thạch Liên : 100.0% (Đã xử lý : 7 hồ sơ,Đúng hạn : 7 hồ sơ) UBND Xã Thạch Long : 100.0% (Đã xử lý : 91 hồ sơ,Đúng hạn : 91 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lưu : 100.0% (Đã xử lý : 85 hồ sơ,Đúng hạn : 85 hồ sơ) UBND Xã Thạch Ngọc : 100.0% (Đã xử lý : 7 hồ sơ,Đúng hạn : 7 hồ sơ) UBND Xã Thạch Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 28 hồ sơ,Đúng hạn : 28 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tân : 100.0% (Đã xử lý : 197 hồ sơ,Đúng hạn : 197 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thắng : 100.0% (Đã xử lý : 6 hồ sơ,Đúng hạn : 6 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thanh : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tiến : 100.0% (Đã xử lý : 39 hồ sơ,Đúng hạn : 39 hồ sơ) UBND Xã Thạch Trị : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ) UBND Xã Thạch Văn : 100.0% (Đã xử lý : 193 hồ sơ,Đúng hạn : 193 hồ sơ) UBND Xã Thạch Vĩnh : 100.0% (Đã xử lý : 216 hồ sơ,Đúng hạn : 216 hồ sơ) UBND Xã Thạch Xuân : 100.0% (Đã xử lý : 130 hồ sơ,Đúng hạn : 130 hồ sơ) UBND Xã Tượng Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 151 hồ sơ,Đúng hạn : 151 hồ sơ) UBND Xã Việt Xuyên : 0.0% (Đã xử lý : 0 hồ sơ,Đúng hạn : 0 hồ sơ)