Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

      • Đăng nhập
      • Quên mật khẩu
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn
UBND Huyện Thạch Hà : 94.0% (Đã xử lý : 464 hồ sơ,Đúng hạn : 436 hồ sơ) UBND Thị trấn Thạch Hà : 80.0% (Đã xử lý : 30 hồ sơ,Đúng hạn : 24 hồ sơ) UBND Xã Bắc Sơn : 100.0% (Đã xử lý : 55 hồ sơ,Đúng hạn : 55 hồ sơ) UBND Xã Nam Hương : 100.0% (Đã xử lý : 37 hồ sơ,Đúng hạn : 37 hồ sơ) UBND Xã Ngọc Sơn : 97.7% (Đã xử lý : 88 hồ sơ,Đúng hạn : 86 hồ sơ) UBND Xã Phù Việt : 97.8% (Đã xử lý : 90 hồ sơ,Đúng hạn : 88 hồ sơ) UBND Xã Thạch Bàn : 100.0% (Đã xử lý : 41 hồ sơ,Đúng hạn : 41 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đài : 98.9% (Đã xử lý : 95 hồ sơ,Đúng hạn : 94 hồ sơ) UBND Xã Thạch Điền : 100.0% (Đã xử lý : 40 hồ sơ,Đúng hạn : 40 hồ sơ) UBND Xã Thạch Đỉnh : 100.0% (Đã xử lý : 165 hồ sơ,Đúng hạn : 165 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hải : 100.0% (Đã xử lý : 73 hồ sơ,Đúng hạn : 73 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hội : 100.0% (Đã xử lý : 75 hồ sơ,Đúng hạn : 75 hồ sơ) UBND Xã Thạch Hương : 100.0% (Đã xử lý : 29 hồ sơ,Đúng hạn : 29 hồ sơ) UBND Xã Thạch Kênh : 100.0% (Đã xử lý : 82 hồ sơ,Đúng hạn : 82 hồ sơ) UBND Xã Thạch Khê : 98.2% (Đã xử lý : 57 hồ sơ,Đúng hạn : 56 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lạc : 96.8% (Đã xử lý : 93 hồ sơ,Đúng hạn : 90 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lâm : 98.7% (Đã xử lý : 75 hồ sơ,Đúng hạn : 74 hồ sơ) UBND Xã Thạch Liên : 100.0% (Đã xử lý : 37 hồ sơ,Đúng hạn : 37 hồ sơ) UBND Xã Thạch Long : 100.0% (Đã xử lý : 36 hồ sơ,Đúng hạn : 36 hồ sơ) UBND Xã Thạch Lưu : 100.0% (Đã xử lý : 85 hồ sơ,Đúng hạn : 85 hồ sơ) UBND Xã Thạch Ngọc : 100.0% (Đã xử lý : 74 hồ sơ,Đúng hạn : 74 hồ sơ) UBND Xã Thạch Sơn : 96.8% (Đã xử lý : 62 hồ sơ,Đúng hạn : 60 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tân : 100.0% (Đã xử lý : 127 hồ sơ,Đúng hạn : 127 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thắng : 100.0% (Đã xử lý : 8 hồ sơ,Đúng hạn : 8 hồ sơ) UBND Xã Thạch Thanh : 100.0% (Đã xử lý : 29 hồ sơ,Đúng hạn : 29 hồ sơ) UBND Xã Thạch Tiến : 93.8% (Đã xử lý : 16 hồ sơ,Đúng hạn : 15 hồ sơ) UBND Xã Thạch Trị : 97.6% (Đã xử lý : 41 hồ sơ,Đúng hạn : 40 hồ sơ) UBND Xã Thạch Văn : 98.1% (Đã xử lý : 106 hồ sơ,Đúng hạn : 104 hồ sơ) UBND Xã Thạch Vĩnh : 100.0% (Đã xử lý : 121 hồ sơ,Đúng hạn : 121 hồ sơ) UBND Xã Thạch Xuân : 98.1% (Đã xử lý : 54 hồ sơ,Đúng hạn : 53 hồ sơ) UBND Xã Tượng Sơn : 91.1% (Đã xử lý : 158 hồ sơ,Đúng hạn : 144 hồ sơ) UBND Xã Việt Xuyên : 100.0% (Đã xử lý : 55 hồ sơ,Đúng hạn : 55 hồ sơ)