• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN THẠCH HÀ
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 2916 hồ sơ

- Đã xử lý: 2779 hồ sơ

97.0%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top