• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN THẠCH HÀ
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 7379 hồ sơ

- Đã xử lý: 6810 hồ sơ

93.2%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top