• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN THẠCH HÀ
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 45163 hồ sơ

- Đã xử lý: 43676 hồ sơ

99.0%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top